SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi” (Iepirkuma ID SCM/2017/03).

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi” (Iepirkuma ID SCM/2017/03). Informācija par Iepirkumu ir publicēta IUB mājas lapā. Pretendentu piedāvājumi Iepirkumam jāiesniedz līdz 2017. gada 14.martam plkst. 10:00. Pielikumā pievienots Iepirkuma ID SCM/2017/03 “Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi” NOLIKUMS un darba apjomu saraksts.

Nolikums_SCM_2017_03

Darbu apjomu saraksts_SCM_2017_03

Iepirkuma rezultāts:

2017.gada 16.marta Iepirkuma SCM/2017/03 sēdē Iepirkuma komisija veica iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanu un un to atbilstību Iepirkuma Nolikumam:

Pretendentu piedāvājumi Finanšu piedāvājums

Summa EUR bez PVN

 
SIA “INUTA” 19 701.93 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti viens eiro un 93 centi) Piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumam
SIA “BALSTS – R”

 

23 928.99 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi eiro un 99 centi) Piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumam
SIA “Cleanhouse” 17 952.06 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi eiro un 06 centi) Piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumam
SIA “BK MĀJA” 25 151,55 (divdesmit pieci tūkstoši simts piecdesmit viens eiro un 55 centi) Piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikuma 12.5. punktam
SIA “NAVITEL” 14 766.39 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši eiro un 39 centi) Piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumam


NOLEMJ
:

  • Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.1. punktu Par uzvarētāju Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi (Iepirkuma identifikācijas Nr. SCM/2017/03) noteikt SIA “NAVITEL”;
  • Noraidīt SIA “INUTA”, SIA “Cleanhouse” un SIA “BALSTS – R” iesniegtos piedāvājumus, jo šie piedāvājumi nav ar viszemāko cenu. Noraidīt SIA “BK MĀJA” iesniegto piedāvājumu balstoties uz Iepirkuma Nolikuma 12.5. punktā noteikto prasību neievērošanu.

2017. gada 20. martā ar SIA “NAVITEL” ir noslēgts Līgums Nr. 6-8/03-2017 par Sporta centra un viesnīcas remontdarbiem,  Līguma summa – 14 766,39 EUR (četrpadsmit tūsktoši septiņi simti sešdesmit seši eiro un 39 centi).

Līgums

2017. gada 21.aprīlī ar SIA “NAVITEL” tika noslēgta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem līgumā Nr. 6-8/03-2017 par papildu darbu veikšanu.

Vienošanās